Công Ty TNHH SESEN CAMP. (xã Tam Hải- Núi Thành- Quảng Nam)